Takaisin »
22.10.2012 | Talvivaara

YM EU-komissiolle Talvivaarasta: valvontasysteemi toimii ja päästöissä huomattavaa edistystä

Ympäristöministeriö (YM) on 12.10.2012 antanut vastauksensa Euroopan komission Talvivaaran toimintaa sekä toimintaan kohdistunutta ympäristövalvontaa koskevaan tietopyyntöön. Tietopyynnön taustalla on europarlamentaarikkojen Satu Hassi (vihr) ja Sirpa Pietikäinen (kok) komissiolle keväällä 2012 jättämä kirjallinen kysely.

Ilmoitimme viime keväänä asiasta tiedon saatuamme, että pidämme selvitystä erinomaisena aloitteena toivoen, että välillä kuun pimeälle puolellekin eksynyt julkinen keskustelu Talvivaaran päästöistä ja valvonnasta saataisiin paremmin ankkuroitua faktoihin ja oikeisiin mittasuhteisiin. Ympäristöministeriön vastaus lunastaa osin näitä odotuksiamme ja suositankin kaikkia tutustumaan ministeriön vastaukseen, joka löytyy tämän kirjoituksen lopussa olevan linkin takaa.

Sen lisäksi, että ministeriön vastaus toteaa jälleen kerran Kainuun ELY-keskuksen valvontatoiminnan moitteettomuuden, vastaus tarjoaa informatiivisen ja tiiviin läpileikkauksen Talvivaaran toiminnasta, toimintaa säätelevistä säädöksistä, YVA- ja luvitusprosessien vaiheista, Talvivaaran kattavan ympäristötarkkailuohjelman sisällöstä sekä tarkkailuohjelman perusteella tehdyistä havainnoista vuosina 2007-2012. Lisäksi vastaus sisältää monia hyödyllisiä linkkejä Talvivaaran ympäristön tarkkailuraportteihin sekä käynnissä olevia luvitus- ja ympäristönvalvontaprosesseja koskeviin materiaaleihin.

Vastauksessa todetaan myös uudelleen jo tehdyt parannustoimenpiteet, joilla päästöjen määrää on saatu merkittävästi vähennettyä, sekä vahvistetaan, että toksisia päästöjä ei ole aiheutettu eikä ainakaan toistaiseksi päästöillä ole havaittu olleen mitään merkittävää vaikutusta järvien pohjaeliöstöön tai alueen kalakantoihin.

Laajaa sulfaattiselvitystä odotellessa

Huhtikuussa peräänkuuluttamamme laajempi selvitys kaivos-, metsä- ja kemianteollisuuden luvitus- ja valvontakäytännöistä esimerkiksi vilkkaan julkisen keskustelun kohteena olleiden sulfaattipäästöjen osalta näyttää edelleen odottavan tekijäänsä. Ympäristöministeriön vastauksen osalta tähän ovat tosin luonnollisesti vaikuttaneet myös komission tietopyynnön sisältämät rajaukset.

Talvivaaran purkuvesien sulfaattiasiaan liittyen on hyvä muistaa, ettemme ryhtyneet sulfaatin, natriumin ja mangaanin päästötilannetta parantaviin toimenpiteisiin valvontaviranomaisten painostuksesta, vaan olemme pyrkineet aktiivisesti selvittämään ja ratkaisemaan asiaa heti ensimmäisten merkkien ilmaannuttua. Kaikkien selvitysten ja parannustoimenpiteiden kimmokkeena olivat Talvivaaran omassa vesistötarkkailussa havaitut muutokset lähimpien purkuvesistöjen pH:ssa loppukesästä 2010. Tästä lähtien asiaa on käsitelty valvontaviranomaisen kanssa normaalin valvontamenettelyn puitteissa.

Kun asiaa koskeva julkinen keskustelu alkoi syksyllä 2011, olimme jo identifioineet pH:n laskun todennäköisen aiheuttajan, pienentäneet merkittävästi päästötasoja, tehdyistä valvontatoimista riippumatta kartoittaneet yhteistyössä VTT:n kanssa käytännössä kaikki sulfaatin erotukseen soveltuvat teknologiat sekä valinneet käyttöömme parhaiten soveltuvan ratkaisun sulfaattipäästöjen pienentämiseksi entisestään.

Valittu tekniikka suolojen poistoon on käänteisosmoosipuhdistus, jolla merivedestäkin valmistetaan talousvettä sulfaattia poistamalla. Käänteisosmoosilaitoksen rakennustyöt ovat pitkällä ja puhdistamo valmistuu nykyisen vesienpuhdistamon jatkeeksi joulukuussa 2012.

Valvontaa ämpärin sankaa myöten

Tässä yhteydessä on hyvä pohtia muutamalla sanasella Talvivaaraan tehtävää viranomaisvalvontaa, joka on erittäin tarkkaa ja yksityiskohtaista. On kuitenkin hieman yksioikoista määrittää Talvivaaran toimintaa tai sen moitittavuutta laskemalla yhteen Kainuun ELY-keskuksen viimeisen kuuden vuoden aikana yhtiölle antamat huomautukset ja kehotukset, joita on siis tullut noin 70 kappaletta hieman yli sadan tehdyn tarkastuskäynnin perusteella.

Olemme pitäneet ja pidämme edelleenkin kaikkien osapuolten kannalta ensiarvoisen tärkeänä, että valvova viranomainen käy riittävän usein kaivosalueella toimintaamme koskevan asiantuntemuksen syventämiseksi. Jokaisesta tarkastuskäynnistä laaditaan tällöin oma pöytäkirjansa, johon kirjataan muun muassa viranomaisen tekemät havainnot ja pyynnöt muistutuksina ja joskus myös kehotuksina. Pidämme tätä edelleenkin normaalin valvontakäytännön mukaisena toiminnanharjoittajan ja valvovan viranomaisen välisenä kommunikaationa.

Muistutusten ja kehotusten aritmeettisen yhteenlaskun heikkous toiminnan arviointimittarina käy kuitenkin ilmi, kun katsellaan tarkemmin Kainuun ELY-keskuksen Talvivaaralle antamien huomautusten sisältöä, joista muutamia on esimerkinomaisesti listattu alle:

-          ”erään kaivosalueen ulkopuolisen tarkkailupisteen pölylaskeumamittauksessa käytetyn muoviämpärin sanka oli jäänyt jumiin astian suun yläpuolelle, minkä lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta, että kyseisen mittauspisteen metallipitoisuus on lähtöisin ämpärin muovista. Tämän johdosta annettiin huomautus selvittää, onko näin toteutettu laskeumamittaus toteutettu soveltuvien standardien mukaisesti;

-          huomautus, jonka mukaan Kolmisopen koelouhoksen valumavedet tulee pumpata normaaliin liuoskiertoon, mikäli niiden käsittelyä ei muutoin saada luotettavalla tavalla järjestettyä;

-          huomautus, jonka mukaan karkeamurskalaitteen yläreunan tiivistäminen suoritetaan vuositarkastukseen mennessä;

-          huomautus, jonka mukaan toiminnanharjoittajan on lisättävä metallitehtaan operaattoreiden koulutusta;

-          huomautus, jonka mukaan toiminnanharjoittajan tulee huolehtia eri tavoin, että louhinta (ja erityisesti louhinnan aiheuttama tärinä) ei aiheuta vähäistä suurempia vaikutuksia kaivospiirin ulkopuolella;

-          huomautus, jonka mukaan Talvivaaran alueella ennen investointipäätöstä suoritettua koetoimintaa koskeva raportti tulee toimittaa Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoon;

-          huomautus, jonka mukaan kalliopohjavesien korkeustarkkailut tulee suorittaa hyväksytyn ohjelman mukaisesti;

-          huomautus, jonka mukaan Talvivaaran tuottamien jätejakeiden näytteenotosta tulee laatia yksityiskohtainen näytteenottosuunnitelma.”

Poiminnat kertovat osaltaan valvonnan tarkkuudesta ja huomautuksilla on toimintaa kehittävä vaikutus yhdessä omien havaintojen kanssa.  Ymmärrämme, että yllä mainitun kaltaisten huomautusten sisällön referointi tiedotusvälineissä ei paljon mainostilan myyntiä edistä, mutta tässä blogissa tilaa riittää paremmin. Esimerkit myös osoittanevat, että toiminnanharjoittajan edesottamusten kriittinen ja analyyttinen arviointi ei ole matemaattinen harjoitus.

Linkki ympäristöministeriön komissiolle antamaan vastaukseen löytyy täältä.

Pekka Erkinheimo/Talvivaara

kaupallinen johtaja (sis.lakiasiat)


 


Warning: printf(): Too few arguments in /var/www/fs3/40/paikanpa/public_html/wp-content/themes/talvivaara/content-single.php on line 56

3 kommenttia

3 vastausta artikkeliin ”YM EU-komissiolle Talvivaarasta: valvontasysteemi toimii ja päästöissä huomattavaa edistystä

  25.10.2012 25.10.2012

  Nyt te valehtelette. Olette viimeaikaisissa info tilaisuuksiaa sanoneet, ettei lupaamanne käänteisosmoosi puhdistamo tule puhdistamaan jätevesiänne vasta kuin 2 vuoden kuluttua jos sillonkaan. TÖRKEÄÄ valehtelua!!!

  Lähettäjä: Paula Huttunen
   30.10.2012

   Marraskuussa valmistuvaa käänteisosmoosilaitosta käytetään nimen omaan jäteveden puhdistukseen, sillä puhdistetaan kaikkein korkeimmaan sulfaattipitoisuuden omaavaa prosessivettä. Laitoksen läpi mennyt puhdas vesi käytetään ainakin alkuvaiheessa ensisijaisesti korvaamaan järvestä otettavaa raakavettä.

   Veli-Matti Hilla / Talvivaara

   Lähettäjä: admin
  31.10.2012 31.10.2012

  Vuokatin kuulemistilaisuus 8.10:

  Käänteisosamoosilaitosta EI tulla alkuvaiheessa käyttämään ulosjohdettavien jätevesin puhistamiseen! Näin aiotte toimia seuraavat kaksi vuotta. Jätelaitoksellanne on tällä hetkellä varastoituna vettä niin paljon, että tämä käänteisosamoosilaitoksen kapasiteettia käytätte varastovesien purkamiseen.

  Vastaajana olet ilmeisesti ollut Sinä Veli – Matti Hilla!

  Lähettäjä: Paula Huttunen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Oikeudellinen tiedote ja käyttöehdot. »
© 2009 Talvivaara Mining Company Plc. All rights reserved.